Maaperän ja pohjaveden kunnostuksiin suunniteltu DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto osoitti tehonsa kesän työmailla. Patentoidulla DIRECT-laitteistolla pystytään tehostamaan in situ -kunnostuksia maaperän ominaisuuksista riippumatta. Doranova Oy:n ja Geomachine Oy:n kehittämä DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto osoitti tehonsa jo ensimmäisessä projektissa: Janakkalassa sijaitsevalla pilottialueella MTBE-pitoisuuksia saatiin kemiallisella hapetuksella laskettua 217 µg/l:n tasosta alle 0,2 µg/l:n määritysrajojen. Muutos tapahtui alle viikossa. […]


Doranovan kaikkien aikojen suurin kaatopaikkaprojekti laajenee entisestään, kun yhtiö toimittaa Binh Duong Water-Environment Joint Stock Companylle (BIWASE) vielä kaksi pumppaamoa. Lisätilauksen arvo on 500 000 euroa. Nyt toimitettavat kaasupumppaamot ovat jatkoa kaatopaikkakaasujen keräys- ja hyötykäyttöjärjestelmälle, jonka Doranova luovutti alkuvuodesta 2018. – Kokonaisuus on täyttänyt kaikki tavoitteet, jotka asiakkaamme projektille asetti. Siksi BIWASE investoi nyt kapasiteetin kasvattamiseen, […]


Doranovan ensimmäinen Hardferm-laitoskokonaisuus alkaa nousta Pohjanmaalle jo tämän syksyn aikana. Lisäksi yhtiöllä on vireillä useita neuvotteluja sekä Suomessa että ulkomailla. Suurin potentiaali Hardferm-laitoksille on kehittyvillä markkinoilla. Doranovan historian isoin yksittäinen tuotekehitysprojekti, Hardferm-kuivamädätysreaktorien suunnittelu, etenee aikataulun mukaisesti. – Doranova on valmistautunut kesän aikana Jepuan Biokaasu Oy:n projektin alkamiseen ja nyt rakentamisen käynnistyminen vaatii enää työ- ja […]


Doranova aloitti tammikuussa 2017 Ho Chi Minh Cityn pohjoispuolella sijaitsevan mallikaupungin kaatopaikan kaasunkeräys- ja hyötykäyttöjärjestelmän rakentamisen maansiirtotöillä. Rakennettava laitos hyödyntää kaatopaikan muodostaman metaanin ja tuottaa siitä sähköä ja lämpöä. Tällä investoinnilla saadaan pienennettyä merkittävästi kaatopaikan ympäristökuormitusta ja samalla tuotettua sähköä Vietnamin kasvavalle kansantaloudelle. Kaatopaikkalaitoksen käyttöönotto tapahtui joulukuussa 2017. Nopea rakentamisaikataulu oli mahdollista Doranovan modulaarisen laitosratkaisun […]


Syksyllä 2013 käyttöönotettiin Doranovan toimittama biokaasulaitos Jepualla. Yhdessä saksalaisen Weltec Biopower GmbH:n kanssa toteutettu biokaasulaitos vastaanottaa vuodessa 90 000 tonnia raaka-ainetta. Raaka-aine koostuu pääasiassa läheisiltä sikatiloilta putkia pitkin tulevasta sian lietelannasta, naudan ja turkiseläinten lannasta sekä teurastamon tuotteista ja erilaisista kasvi- ja peltobiomassoista. Biokaasulaitoksella on kolme noin 4 000 m³ suuruista mädätysreaktoria ja lähes 6 […]


Kiteellä sijaitseva BioKymppi Oy:n biokaasulaitos käsittelee prosessissaan erilaisia biohajoavia jätteitä ja energiakasveja. Orgaanisia raaka-aineita mädättämällä laitos tuottaa biokaasua, jonka metaanin sisältämä energia jalostetaan edelleen sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös hyödynnetään erilaisina lannoitevalmisteina. Doranova toimitti vuonna 2010 BioKympin laitokselle 2 x 160 kW CHP-laitoksen, joka tuottaa sähköä ja lämpöä paitsi laitoksen omiin tarpeisiin, myös myytäväksi. Suunnittelimme ja […]


Sörnäisissä sijaitseva Helsingin ensimmäinen teollisuusalue, Suvilahti, on kokemassa sadan vuoden teollisen historiansa jälkeen voimakkaan muutoksen, kun alue muokataan uudeksi kaupunginosaksi. Uuteen Suvilahteen rakennetaan asuntoja sekä toimisto- ja viheralueita. Ennen rakennustöiden aloittamista alueen polttoaineista ja erilaisista teollisuuskemikaaleista saastunut maaperä piti puhdistaa. Doranova toimi vuosina 2009 – 2014 Biomaa Oy:n pääurakoimassa puhdistusprojektissa aliurakoitsijana vastaten huokoskaasukentän ja -pumppaamon […]


Lielahden vanhalla asema-alueella sijaitsee nykyään viihtyisä asuinalue. Asia oli kuitenkin toisin vielä 2000-luvun alussa, kun asema-alueen maaperä oli paikalla aiemmin toimineen romuttamon pahasti saastuttamaa. Doranova puhdisti Lielahden ongelma-alueen pilaantuneen maaperän mineraaliöljystä ja raskasmetalleista märkäerottelutekniikalla ensimmäisenä Suomessa vuonna 2004. Maan päällä tapahtuva märkäerottelu on ekologinen ja halvempi vaihtoehto kuin perinteinen massanvaihto. Lisäksi märkäerottelun ansiosta voidaan säästää […]


Länsi-Uudellamaalla toimivan jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:n Lohjan kaatopaikka edustaa nykyaikaista ympäristövaikutusten minimointiin ja energiaomavaraisuuden maksimointiin tähtäävää ideologiaa. Rosk’n Roll tilasi kaatopaikalleen vuonna 2007 Doranovan konseptoiman kaatopaikan tuottojärjestelmän, joka tukee yrityksen ympäristömyönteistä ajattelua. Rosk’n Rollin kaatopaikan kaatopaikkakaasujen soihtupoltto korvattiin Doranovan toimesta mikroturbiinilla, joka hyödyntää kerätyn kaasun sähkön- ja lämmöntuotannossa. Syntyneellä sähkö-energialla alettiin kattaa kaatopaikan rakennusten […]


Doranova sai vuoden 2013 lopulla valmiiksi Koplin ratapiha-alueen maaperän kunnostusprojektin. Yhteensä puhdistettavaan urakka-alueeseen kuului noin 24 000 kuutiometriä erilaisilla öljyillä ja PAH-yhdisteillä pilaantunutta maata, kolmella erillisellä pilaantuma-alueella. Kunnostuksesta teki haasteellista se, että osa alueista oli aktiivisessa rautatiekäytössä. Kunnostus toteutettiin Doranovan toimittaman, siirrettävän on site -kunnostusyksikön sekä massanvaihdon yhdistelmänä. Kyseessä on yksi suurimmista pilaantuneen maaperän kunnostusprojekteista Viron historiassa.


Doranova Oy on vuosien varrella tehnyt lukuisia esiselvityksiä ja hakemuksia, jotka liittyvät uusiutuvan energian tuottamiseen ja biokaasulaitosinvestointeihin. Referenssejä on kertynyt niin kuntasektorilta kuin teollisuuden ja energian tuottajien taholta. Asiakkaita on ollut kotimaan lisäksi myös lukuisissa ulkomaisissa kohteissa. Doranova tekee joustavasti liiketoimintasuunnitelmat, kustannuslaskelmat ja ympäristölupahakemukset sekä vie läpi asiakkaan ympäristövaikutusten arviointiprosessin tai muun selvitystyökokonaisuuden.


Doranova toimittaa nopeasti tarvittavat vuokralaitteistot kaivantovesien käsittelyyn. Laadukkaat laitteet ovat työmaakäyttöön soveltuvia yksiköitä, joilla mm. öljyiset kaivantovedet voidaan puhdistaa paikan päällä. Näin öljyistä vettä ei tarvitse erikseen kuljettaa pois imuautoilla. Laitteisto toimitetaan työmaalle suoraan varastosta Vesilahdelta, joten käyttöönotto on mahdollista jopa samana päivänä, kun ongelma kaivantovedessä on havaittu.  


Kilpilahden jalostamoalueella Porvoossa on toteutettu Doranovan toimesta pohjaveden kunnostusta avaimet käteen -periaatteella. Kohteessa kunnostetaan pohjavettä DoAct® järjestelmällä, joka poistaa pohjavedestä kloorattuja liuottimia.  Laitteiston toimintaa pystytään säätämään Doranovan muiden kohteiden tapaan etänä, jolloin huolto- ja kunnossapitokustannukset laskevat sekä toimintavarmuus säilyy huippuluokkaisena.


Doranova toteutti kesällä 2015 Viialan entisellä vaneritehtaalla UPM:n tilauksesta entisen voimalaitoksen pohjarakenteiden alla sijainneen pilaantuman kunnostuksen ja valvonnan. Kohde kunnostettiin massanvaihtona ja kaivantovesien käsittelyä toteutettiin suoraan kohteessa DoAct®-järjestelmällä. Doranova toteuttaa vuosittain lukuisia öljyvahinkojen kunnostuksia sekä ympäristönäytteenottoja. Näistä erimerkkinä ovat mm. öljynerottimien ja aktiivihiilisuodattimien vuokrauspalvelu kaivantovesien käsittelyyn sekä öljyvahinkojen selvitys- ja kunnostustyöt.


Doranova on kunnostanut Etelä-Suomessa sijaitsevan teollisuuskiinteistön pohjavesipilaantuman ensimmäisenä Suomessa in situ tekniikalla. Tekniikka perustuu ns. anaerobiseen dehalogenaation, jossa klooratut liuottimet kunnostetaan tehostamalla pohjaveden oman bakteerikannan haitta-aineen hajoitusprosessia. Kunnostus on ensimmäinen Suomessa toteutettu laajan kalliopohjavesialueen kunnostus in situ tekniikalla. Kunnostuksesta ei aiheutunut haittaa kiinteistön toiminnalle, vaan laitteistot ja putkistot asennettiin maan alle häiritsemättä asiakkaan toimintaa. Klooratut […]


Toteutus: unfair.fi & varikas.fi