Uusiutuva energia


Uusiutuva bioenergia ja tehokas jätteenkäsittely on sekä ympäristöystävällistä että kannattavaa. Suurissa ja pienemmissäkin tarpeissa tuottoisin ratkaisu syntyy asiantuntevalla suunnittelulla sekä laadukkaalla toteutuksella.

Autamme asiakaitamme muuttamaan ympäristöongelmat kannattavaksi ja järkeväksi liiketoiminnaksi. Asiantunteva henkilöstömme suunnittelee ja toteuttaa tarpeidesi mukaiset uusiutuvan energian ja jätteenkäsittelyn ratkaisut aina biokaasulaitoksista kaatopaikkakaasujen talteenottoon.

Teknisen suunnittelun ja toteutuksen ohella palvelemme myös esiselvitysten, lupahakemusten ja liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Huolehdimme toimittamiemme laitosten ja järjestelmien käyttövarmuudesta ja kunnossapidosta koko niiden elinkaaren ajan.

Biokaasulaitokset

Suunnittelemme biokaasulaitostoimitukset aina KVR-laitosurakoinnista pienempiin prosessikokonaisuuksiin. Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta orgaanisesti hajoavasta materiaalista mädättämällä. Raaka-aineeksi sopivat niin maatalouden lietteet ja vihermassat, erilliskerätty biojäte ja elintarviketeollisuuden jätteet kuin jätevedenpuhdistamoiden lietteet.

Vesi- ja jätehuolto sekä lietteenkäsittely

Tarjoamme edistyneitä ratkaisuja myös vesi- ja jätehuollon tarpeisiin, kuten esimerkiksi lietteiden ja mädätysjäännöksen käsittelyyn sekä teollisuuden vesienkäsittelyjärjestelmien tarpeisiin. Olemme toimittaneet käänteisosmoosiin perustuvia järjestelmiä esimerkiksi kaatopaikkojen suotovesien käsittelyyn.

Kaatopaikkakaasun talteenotto

Doranovan kehittämä Kaatopaikan tuottojärjestelmä -konsepti mahdollistaa asiakkaalle täyden hyödyn kaatopaikkapenkassa syntyvästä kaasusta. Ratkaisut räätälöidään aina tapauskohtaisesti kustannustehokkuus huomioiden. Teemme myös suunnitelmia uuden kaatopaikan perustamiseksi.

 

 


Mikko Saalasti

Toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@doranova.fi
044 353 5567

Anne Kujanpää

Johtava projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@doranova.fi
0400 269 145

Doranova suunnittelee biokaasulaitostoimitukset aina KVR-laitosurakoinnista pienempiin prosessikokonaisuuksiin. Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta orgaanisesti hajoavasta materiaalista mädättämällä.

Biokaasulaitosten projektitoimitukset

 • Kunnallisen sekajätteen (MSW) lajittelu orgaaniseen materiaaliin ja kierrätysjakeisiin
 • Raaka-aineen esikäsittelyprosessit
 • Mädätystekniikkana märkä- tai kuivamädätys
 • Hygienisointiprosessit
 • Varastosäiliöt

Biokaasun hyötykäyttö

 • Kaasupumppaamot (paineenkorotus ja kaasun siirto)
 • CHP-laitteistot (kaasumoottorit lämmön- ja sähköntuotantoon)
 • Lämpölaitokset
 • Biokaasun rikastuslaitteistot ja kaasuajoneuvojen tankkausasemat
 • Biometaanin nesteytyslaitteistot
 • Soihtupolttimet

Mädätysjäännöksen hyötykäyttö

 • Kiinteiden ja nestemäisten kierrätysravinteiden tuottaminen
 • Mädätysjäännöksen konsentroiminen lannoitetuotteiksi
 • Prosessiveden tuottaminen mädätysjäännöksestä

Doranovan kehittämä Kaatopaikan tuottojärjestelmä -konsepti mahdollistaa asiakkaalle täyden hyödyn kaatopaikkapenkassa syntyvästä kaasusta. Ratkaisut räätälöidään aina tapauskohtaisesti kustannustehokkuus huomioiden. Teemme myös suunnitelmia uuden kaatopaikan perustamiseksi.

 

Kaatopaikkakaasututkimukset

 • Kaatopaikkakaasun määrä- ja laatututkimukset
 • Kaasun koepumppaukset
 • Pintakerrosten päästötutkimukset

Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen

 • Kaasunkeräysjärjestelmien suunnittelu ja mitoitus
 • Laitetoimitukset ja asennukset
 • Kaasun hyötykäyttö biokaasulaitoksissa
 • Kaatopaikan suotovesien käsittely

 

Doranova tarjoaa räätälöidyt ja kustannustehokkaat ratkaisut niin vesi- ja jätevesihuollon kuin teollisuuden vesienkäsittelyjärjestelmien tarpeisiin. Prosesseissa käytettävä tekniikka valitaan aina tapauskohtaisesti kustannustehokkuus huomioiden.

 

Vedenpuhdistusmenetelmät

Doranovan edistynyt membraaniteknologia poistaa tehokkaasti partikkelit ja bakteerit sekä suurimman osan viruksista. Teknologia soveltuu esimerkiksi teollisuuden ja kunnallisten jätevesilaitosten tarpeisiin sekä lietteiden ja mädätysjäännöksen käsittelyyn. Menetelmän etuja ovat pieni koko ja modulaarinen kokoonpano.

Membraanisuodatukseen kuuluvat mikro-, ultra- ja nanosuodatus sekä käänteisosmoosi. Prosessin tarkoituksena on kiintoaineen poisto, valikoidun partikkelikoon konsentrointi, hyötyaineiden erottelu tai esimerkiksi erilaisten lannoitetuotteiden valmistus lietteitä konsentroimalla.

Toteutus: unfair.fi & varikas.fi